سیم کشی تلفن و سانترال

  • انجام خدمات سیم کشی تلفن و سانترال
  • رفع عیب سیم کشی تلفن و سانترال
phone wiring