شبکه و سرور

  • خرید تجهیزات شبکه و سرور
  • راه اندازی اتاق سرور
  • رفع ایراد سیستم شبکه و سرور
network switch with cables