مودم و روتر

  • نصب و راه اندازی تجهیزات اینترنتی مثل مودم و روتر
a mobile phone on a hand , a router , wifi connection