نرم افزار

  • نصب ویندوز و نرم افزار
  • رفع ایراد نرم افزاری رایانه 
a man who is coding with 3 computer