کنترل تردد

  • نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد افراد در شرکت ها
  • کنترل تردد اتومبیل ها در پارکینگ
  • راه اندازی نرم افزارهای کنترل تردد
access control