کنترل هوشمند روشنایی

  •  هوشمندسازی روشنایی ساختمان ها 
  • تغییر رنگ نور با کنترل هوشمند
Controlling brightness by control